Logo galeriiKONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

(aktualizacja 26-03-2020 r.)


Samorządowe Przedszkole nr 112 w Krakowie zwrócone ku przyszłości, otwarte na zmiany, promuje kreatywność, jako wartość i cel edukacji małego dziecka, a także, jako źródło przyjemności i poczucia sukcesu!
W latach 2018-2023 będzie:

Obrazek  tworzyło edukacyjną przestrzeń i warunki, by każde rozpoczęte przedsięwzięcie mogło się rozwinąć i zakończyć sukcesem,
Obrazek  wspierało rozwój dziecka w zakresie kompetencji kluczowych i budowania fundamentu koncepcji siebie.

Kierunki rozwoju i funkcjonowania placówki:

Obrazek  twórczy rozwój dziecka w bezpiecznym, zdrowym i przyjaznym dla niego środowisku,
Obrazek  odkrywanie dziecięcych talentów i uzdolnień oraz poszukiwanie inspiracji do oryginalnych i nowych przedsięwzięć edukacyjnych z dzieckiem w drodze do jego sukcesu,
Obrazek  partnerska współpraca z rodzicami oraz aktywny udział we wspomaganiu ich w wychowaniu dziecka,
Obrazek  wzmacnianie świadomości kadry pracowniczej w wiedzę o możliwościach wykorzystania swoich potencjalnych umiejętności dla podnoszenia efektywności działań przedszkola.

Obrazek  Nasz przedszkolak:

• jest podmiotem uczestniczącym we własnym rozwoju,
• wykazuje motywację do uczenia się,
• jest wrażliwy na piękno, prawdę i miłość,
• umie podjąć inicjatywę,
• jest odpowiedzialny za swoje wybory,
• dostrzega potrzeby i uczucia innych ludzi - ma do nich szacunek,
• jest asertywny,
• umie przezwyciężać negatywne emocje,
• rozumie swoje zachowania i dobrze czuje się w grupie przedszkolnej,
• stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną.
Wie, że jest dostrzegany i ważny, a każdy jego sukces jest istotnym wydarzeniem społeczności przedszkolnej.

Obrazek  Nasz rodzic:

• jest otwarty na oferowane mu formy wsparcia i współpracy,
• posiada wiedzę o postępach w rozwoju dziecka, wie, jak go wspierać w kolejnych etapach,
• potrafi respektować przysługujące mu prawo,
• ma zaufanie do przedszkola,
• wie co się dzieje z jego dzieckiem gdy jest w pracy,
• jest partnerem, wspiera przedszkole,
• wykazuje inicjatywę w organizacji przestrzeni edukacyjnej dziecka.
Otwarta komunikacja wzmacnia relacje między ludźmi. Różnorodność form współpracy na rzecz sukcesu dziecka ich treść i zakres przyczyni się do spójnych działań wychowawczych.

Obrazek  Nasz nauczyciel:

• zna potrzeby doby współczesnej edukacji, jest otwarty na zachodzące zmiany,
• dba o efekty pracy przedszkola, promuje przedszkole,
• posiada świadomość własnego rozwoju i odpowiedzialności za edukację małego dziecka,
• umie dzielić się wiedzą oraz korzystać z doświadczeń innych,
• jest liderem i mistrzem, popularyzuje swoje osiągnięcia,
• skutecznie współdziała w sprawach ważnych dla społeczności lokalnej,
• ma atrakcyjny, oryginalny warsztat pracy i jest nastawiony na ocenę, ewaluację i refleksję swoich postaw i działań,
• organizuje proces edukacyjny zgodnie z potrzebami i potencjałem rozwojowym dziecka - od diagnozy potrzeb do ewaluacji wyników,
• zna techniki i sposoby konstruktywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych,
• potrafi budować dialog i zaufanie w relacjach z rodzicami, co przekłada się na sukces edukacyjny dziecka.

Tylko nauczyciel z pasją może zaszczepić pasję w swoich podopiecznych. Podejmuje działania innowacyjne ukierunkowywane na rozwój dziecka zgodnie z jego potrzebami, potencjałem i możliwościami. Podąża za dzieckiem.

Obrazek  Nasza kadra techniczna:

• zna zasady funkcjonowania współczesnego rynku edukacji przedszkolnej i oczekiwania interesariuszy,
• współtworzy dobre relacje, korzystną atmosferę w przestrzeni przedszkola,
• troszczy się i zabiega o bezpieczeństwo dzieci,
• inwestuje we własny rozwój, jest otwarta na zachodzące zmiany,
• swoją postawą promuje placówkę, dba o jej wizerunek i dobre imię,
• wzorowo wypełnia delegowane uprawnienia,
• ubogaca jakość pracy przez zasób swoich możliwości i zapał twórczego działania.

Sprawia, aby dziecko czuło się bezpieczne i wysłuchane. Włącza się w proces wychowawczy.