Samorządowe Przedszkole Nr 112 w Krakowie, im. Lucyny Krzemienieckiej, os. Na Wzgórzach 11
Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 112 w Krakowie


Misja przedszkola
Samorządowe Przedszkole nr 112 w Krakowie zwrócone ku przyszłości, otwarte na zmiany, promuje kreatywność, jako wartość i cel edukacji małego dziecka, a także, jako źródło przyjemności i poczucia sukcesu!

Wizja przedszkola
W latach 2013-2018 przedszkole będzie nadal:

Obrazek  tworzyło edukacyjną przestrzeń i warunki, by każde rozpoczęte przedsięwzięcie mogło się rozwinąć i zakończyć sukcesem,
Obrazek  wspierało rozwój dziecka w zakresie kompetencji kluczowych i budowania fundamentu koncepcji siebie.

Kierunki rozwoju i funkcjonowania placówki:

Obrazek  edukacja prospołeczna całej społeczności przedszkola,
Obrazek  odkrywanie dziecięcych talentów i uzdolnień oraz poszukiwanie inspiracji do oryginalnych i nowych przedsięwzięć edukacyjnych z dzieckiem w drodze do jego sukcesu,
Obrazek  wspieranie rodziny w trudnościach i wyzwaniach jakie stawia przed nimi rola matki i ojca,
Obrazek  umożliwienie spożywania posiłków przez dzieci z ograniczeniami żywieniowymi,
Obrazek  wzmacnianie świadomości pracowników w wiedzę o możliwościach wykorzystania swoich potencjalnych zasobów dla podnoszenia efektywności działań przedszkola,

Obrazek  Nasz przedszkolak:

Obrazek  jest przekonany, że potrafi,
Obrazek  jest elastyczny wobec wyzwań,
Obrazek  wie, że jest niepowtarzalny,
Obrazek  jest wrażliwy na piękno, prawdę i miłość,
Obrazek  wierzy w siebie,
Obrazek  umie podjąć inicjatywę,
Obrazek  jest odpowiedzialny za swoje wybory,
Obrazek  dostrzega potrzeby i uczucia drugiego człowieka - ma do niego szacunek,
Obrazek  jest asertywny,
Obrazek  umie przezwyciężać negatywne emocje,
Obrazek  rozumie swoje zachowania i dobrze czuje się w grupie przedszkolnej,
Obrazek  jest podmiotem uczestniczącym we własnym rozwoju.
Wie, że jest dostrzegany i ważny, a każdy jego sukces jest istotnym wydarzeniem społeczności przedszkolnej.

Obrazek  Nasz nauczyciel:

Obrazek  posiada świadomość własnego rozwoju i odpowiedzialności za edukację małego dziecka,
Obrazek  umie dzielić się wiedzą oraz korzystać z doświadczeń innych,
Obrazek  jest liderem i mistrzem, popularyzuje swoje osiągnięcia, promuje przedszkole,
Obrazek  skutecznie współdziała w sprawach ważnych dla społeczności lokalnej,
Obrazek  organizuje proces edukacyjny zgodnie z potrzebami i potencjałem rozwojowym dziecka - od diagnozy potrzeb do ewaluacji wyników,
Obrazek  zna sposoby konstruktywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych,
Obrazek  potrafi budować dialog i zaufanie w relacjach z rodzicami, co przekłada się na sukces edukacyjny dziecka.
Czy może być coś piękniejszego, jak zaszczepienie w maleńkich sercach i głowach ziarenek miłości, prawdy i piękna mogących w przyszłości zakwitnąć uroczym ogrodem!

Obrazek  Nasz rodzic:

Obrazek  jest otwarty na oferowane mu formy wsparcia i współpracy,
Obrazek  potrafi świadomie pełnić rolę matki i ojca,
Obrazek  posiada wiedzę o postępach w rozwoju dziecka,
Obrazek  wie, jak go wspierać w kolejnych etapach rozwoju,
Obrazek  potrafi respektować przysługujące mu prawo,
Obrazek  ma zaufanie do przedszkola,
Obrazek  wie co się dzieje z jego dzieckiem gdy jest w pracy,
Obrazek  wspiera przedszkole,
Obrazek  wykazuje inicjatywę w organizacji przestrzeni edukacyjnej dziecka.
Różnorodność form współpracy na rzecz sukcesu dziecka – ich sens, treść i zakres wzmacnia poczucie wdzięczności i uznania w oczach rodziców, a także szacunek i poparcie dla proponowanych i organizowanych przedsięwzięć.

Obrazek  Nasza kadra techniczna:

Obrazek  zna zasady funkcjonowania współczesnego rynku edukacji przedszkolnej i oczekiwania interesariuszy,
Obrazek  współtworzy dobre relacje, korzystną atmosferę w przestrzeni przedszkola,
Obrazek  troszczy się i zabiega o bezpieczeństwo dzieci,
Obrazek  inwestuje we własny rozwój, jest otwarta na zachodzące zmiany,
Obrazek  swoją postawą promuje placówkę i dba o jej wizerunek i dobre imię,
Obrazek  wzorowo wypełnia delegowane uprawnienia,
Obrazek  ubogaca jakość pracy przez zasób swoich możliwości i zapał twórczego działania,
Obrazek  prezentuje gotowość na potrzeby dziecka i rodziców.
Odpowiedzialnie i energicznie włącza się w proces wychowawczy, a ponadto świadomie czyni wszystko by dzieciństwo było wyjątkowe i niezapomniane!