Logo galeriiRamowy rozkład dnia.

(aktualizacja 28-01-2020 r.)


6:00 – 7:55
SCHODZENIE SIĘ DZIECI

Zabawy indywidualne rozwijające zainteresowania dzieci oraz twórcze postawy, zabawy konstrukcyjne, tematyczne. Działania nauczycieli o charakterze wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym. Zabawy i ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, umiejętność logicznego i matematycznego myślenia. Zabawa ruchowa lub zestaw ćwiczeń porannych.

7:55 – 8:10
PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA

Doskonalenie nawyków higienicznych i sprawności samoobsługowych.

8:10 – 8:30
ŚNIADANIE

Wdrażanie do opanowania umiejętności kulturalnego jedzenia.

8:30 – 9:00
ZABAWY DOWOLNE

Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy i gry wybrane przez dzieci, oparte na inicjatywie i samodzielności dziecka: zabawy spontaniczne, zabawy z udziałem nauczycielki, zabawy wg określonych reguł dobrowolnie podejmowane przez dzieci; zabawy wyznaczone przez różne kierunki aktywności dziecka.

9:00 – 10:00
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne wynikające z miesięcznego planu pracy wychowawczo– dydaktycznej zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, z uwzględnieniem obszarów edukacyjnych wskazanych w zatwierdzonym do realizacji programie wychowania przedszkolnego. Zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych; BHP. Zabawy i gry ruchowe, zabawy organizacyjno- porządkowe.

10:00 – 10:15
PRZYGOTOWANIE DO WYJŚCIA NA SPACER

Opanowywanie umiejętności związanych z samodzielnym ubieraniem się i rozbieraniem.

10:15 – 11:20
ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Wycieczki, spacery, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, gry, zabawy ruchowe, sportowe, zabawy samodzielne inicjowane przez dzieci, podejmowanie zabaw badawczych; BHP.

11:20 – 11:40
PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

Doskonalenie nawyków higienicznych i sprawności samoobsługowych.

11:40 – 12:10
OBIAD

Wdrażanie do opanowania umiejętności kulturalnego jedzenia oraz rozumienie konieczności jedzenia różnorodnych pokarmów. Pełnienie dyżurów przy stolikach.

12:10 – 13:45
RELAKS POOBIEDNI

W grupie dzieci najmłodszych leżakowanie.
W grupach starszych zapewnienie dzieciom różnych form wyciszenia- słuchanie bajek i baśni.

12:30 – 13:45
W okresie jesienno-wiosennym-
zabawy w ogrodzie przedszkolnym, bezpieczne korzystanie z urządzeń sportowych, gry i zabawy ruchowe. Opanowywanie umiejętności związanych z samodzielnym ubieraniem się i rozbieraniem.
W okresie zimowym – zabawy dowolne w sali według zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem.

13:45 – 14:00
PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU

Doskonalenie czynności samoobsługowych. Wdrażanie do przestrzegania zasad akceptowanych społecznie. Zabawa ruchowa.

14:00 – 14:20
PODWIECZOREK

Wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych,

14:20 – 17:00
ZABAWY DOWOLNE

Ćwiczenia i zabawy indywidualne z dziećmi w sali, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy dowolne wybrane przez dzieci, gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem ustalają szczegółowy rozkład dnia dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci.